Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2019/2020. godine drži kao izborni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (V semestar).

Reforma predmeta je u školskoj 2019/2020. godini podržana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kroz projekat "Softversko Inženjerstvo i Nove Tehnologije u RAčunarstvu - SINTRA" u ciklusu "Razvoj visokog obrazovanja". Predmetni nastavnici i saradnici se zahvaljuju na podršci.

Fond časova (nedeljno): 2 časa predavanja (ponedeljak, 12:15, @učionica 308)
2 časa auditornih vežbi (četvrtak, 12:15, @učionica 308)
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, pokaznog su karaktera, obuhvataju rad u alatima za testiranje softvera
Obaveštenja: preko sajta i preko zvanične mejling liste:
13s113ts@lists.etf.rs
(biće formirana u toku druge nastavne nedelje)
Projekti (domaći zadaci DZ1 i DZ2): 40 poena (2x 20)
Rade se u toku semestra i za januarski ispitni rok. Termini odbrane domaćih biće definisani od strane predmetnog asistenta. Jedan domaći, na koji student nije izašao, biće moguća i pred februarski ispitni rok. Poeni sa odbranjenih domaćih zadataka važe do kraja tekuće školske godine.
Na domaćima se mora ostvariti MINIMUM od 20 POENA, da bi student mogao da izađe na polaganje završnog pismenog ispita!
Kolokvijumi/ispiti: U svakom ispitnom roku student može polagati ispit koji pokriva celo gradivo i boduje se sa 60 poena. Ukoliko je student polagao kolokvijume (na svakom se može ostvariti najviše 20 poena) uzima se najbolja (MAX) varijanta zaključivanja ocena od sledećih formula:
  • oba kolokvijuma se računaju:
    Total = DZ1 + DZ2 + K1 + K2 + ispit * 1/3
  • računa se jedan od kolokvijuma:
    Total = DZ1 + DZ2 + Kx + ispit * 2/3
  • računaju se samo domaći i ispit:
    Total = DZ1 + DZ2 + ispit * 1
Uslov za izlazak na ispit je da je (DZ1 + DZ2) >= 20.

Uslov za pozitivnu ocenu je, u sve tri varijante, da broj poena Total, koji se osvoji kroz kolokvijume i završni ispit >= 30. Granice formiranja ocena su na 51 (6), 61 (7),... 91 (10).

Kolokvijumi i ispite sastoje se od pitalica i zadataka zasnovanih na gradivu sa predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi.

Nastavnici

Konsultacije odmah nakon časova ili ih zakazati putem e-pošte.

Literatura i korisni linkovi

Ovde će biti objavljeni korisni linkovi i preporučena literatura.

Testiranje softvera
Autori: dr Dražen Drašković, dr Dragan Bojić,
Dizajn korica: Prof. Vladana Likar-Smiljanić

udžbenik sa zbirkom zadataka,
srpsko izdanje, u prodaji od 31.10.2019.god. (u skriptarnici fakulteta)